Belastingaangifte

Financiële Administratie

Salarisadministratie

PGB-administratie

 

Nieuws

Tijd om uw aangifte over 2017 te doen

Het is weer tijd om de aangifte inkomstenbelasting over 2017 te doen.

Alle klanten ontvangen een brief van mij waarin vermeld staat hoe een afspraak te maken hiertoe.

Kort samengevat kunt u een afspraak met mij maken dat ik langskom met mijn laptop of dat u de benodige papieren komt brengen of opstuurt.

Email: info@administratiehulpemmen.nl

Telefoon: 06-45462240

Kijk bij de benodigde gegevens voor de papieren die u nodig heeft voor de aangifte.

(6 februari 2018

Wijzigingen inkomstenbelasting 2017

Vanaf 2017 kunt u kinderalimentatie niet meer opgeven als schuld in box 3

Vanaf 1 januari 2015 is de persoonsgebonden aftrek voor het levensonderhoud van kinderen afgeschaft. In plaats daarvan kunt u de uitgaven die u in de toekomst verplicht moet doen voor het levensonderhoud van uw kinderen opgeven als een schuld in box 3. De waarde moet volgens bepaalde regels berekend worden. Vanaf 2017 kunt u deze schuld niet meer opgeven in box 3.

Berekening belasting over vermogen wordt anders vanaf 2017

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw vermogen (box 3). Er zijn dan 3 vermogensschijven. U hebt daarmee meer voordeel over uw vermogen als dat vermogen groter is. Bij iedere volgende vermogensschijf gebruiken wij een hoger percentage om dat voordeel te berekenen. Verder gaat het heffingsvrij vermogen omhoog naar € 25.000 per persoon.

Box 3 vanaf 2017 

Hogere eenmalige vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning komt terug

De hogere eenmalige vrijstelling voor de schenkbelasting voor de eigen woning komt terug vanaf 1 januari 2017. Het gaat om de vrijstelling van maximaal € 100.000. Wilt u gebruikmaken van deze vrijstelling? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

Aangifte schenk- en erfbelasting alleen nog mogelijk met papieren of digitaal formulier

Vanaf 2017 kunt u voor schenkingen en overlijdens die plaatsvinden na 31 december 2016 alleen nog aangifte schenkbelasting en aangifte erfbelasting doen met de daarvoor speciaal ontwikkelde digitale of papieren formulieren. Ook door softwareleveranciers ontwikkelde aangiften die voldoen aan de belastingdienstnormen zijn toegestaan. Voorheen kon u ook op ‘uw eigen manier’ aangifte doen, bijvoorbeeld met een brief of een document van uw notaris.

Aangifte schenk- en erfbelasting alleen nog mogelijk met papieren of digitaal formulier

Hebt u inkomen uit werk en woning dat in de 52%-schijf valt? Dan berekenen wij de belasting over de aftrekbare kosten eigen woning eerst ook tegen het vaste percentage van 52%. Daarna vindt een correctie plaats voor het deel van de aftrek van de aftrekbare kosten eigen woning dat in de 52%-schijf valt. Wij tellen dan een bepaald percentage op bij de belasting die u moet betalen. In 2017 is dit percentage 2%. In 2016 was het 1,5%. Hierover leest u meer bij Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning.

Percentages eigenwoningforfait en woningforfait veranderen

Hebt u een eigen woning? Dan moet u een bedrag bij uw inkomen optellen: het eigenwoningforfait. Of hebt u een bedrijf, en is de woning waar u in woont onderdeel van uw zakelijk vermogen? Ook dan moet u een bedrag bij uw inkomen optellen, het woningforfait. U bepaalt uw eigenwoningforfait en woningforfait door een percentage te berekenen van de waarde van uw woning. Deze percentages veranderen in 2017.

Heffingsvrij vermogen box 3 verandert

In 2017 wordt het heffingsvrij vermogen in box 3 € 25.000.

Lening eigen woning bij familie, uw bv of buitenlandse bank geeft u op in uw aangifte inkomstenbelasting

Hebt u een lening voor uw eigen woning afgesloten bij familie, een bv of een buitenlandse bank? Tot en met 2015 moest u de gegevens over deze lening aan ons doorgeven via het formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’. Ook wijzigingen in deze gegevens moest u met dit formulier doorgeven. Vanaf 2016 is dit veranderd. U geeft deze gegevens dan aan ons door via uw aangifte inkomstenbelasting. Dit doet u voor het eerst in uw aangifte over 2016.

Percentages eigenwoningforfait en woningforfait veranderen

Krijgt u in 2017 boeterente terug van uw bank of andere geldverstrekker? Dan moet u dit invullen in uw aangifte inkomstenbelasting 2017. Verreken het teruggekregen bedrag met de betaalde rente voor uw (hypotheek)schuld. Betaalde u geen rente? Vul dan in uw aangifte € 0 in.

Versoepeling voorwaarden vrijstelling kapitaalverzekering eigen woning per april 2017

Per 1 april 2017 is de voorwaarde vervallen dat u minimaal 15 tot 20 jaar premie moet hebben betaald. Dus ook als u nog geen 15 jaar hebt gespaard, kunt u recht hebben op de vrijstelling. U moet dan wel voldoen aan de overige voorwaarden.

6 februari 2018

Wijzigingen Inkomstenbelasting 2016

Regels voor aftrek studiekosten in 2016 wijzigen

Vanaf het studiejaar 2015/2016 geldt de ‘Wet studievoorschot hoger onderwijs’. Volgt u een studie in 2016? En hebt u hiervoor recht op studiefinanciering? Dan zijn de kosten die u in 2016 maakt voor uw studie niet aftrekbaar.

Belasten van bijzondere beloning door werkgever verandert

Als u in loondienst bent, houdt uw werkgever belasting in op uw loon en betaalt deze voor u aan de Belastingdienst. Dit heet de loonheffing. De werkgever stelt de loonheffing vast aan de hand van tabellen. Er zijn 2 verschillende tabellen voor regulier loon en voor bijzondere beloningen. Voorbeelden van bijzondere beloningen zijn vakantiegeld en eindejaarsuitkeringen. Uw werkgever kan er nu onder bepaalde voorwaarden voor kiezen om bij bijzondere beloningen toch de tabel voor het reguliere loon te gebruiken. Vanaf 2016 kan uw werkgever dan alleen nog de tabel bijzondere beloningen gebruiken.

Ook houdt de tabel bijzondere beloningen er voortaan nog meer rekening mee dat de arbeidskorting inkomensafhankelijk is.

Door deze wijzigingen is er minder verschil tussen de loonheffing die uw werkgever inhoudt en de inkomstenbelasting die u zelf moet betalen. Daardoor is de kans kleiner dat u bij uw aanslag inkomstenbelasting over 2016 moet bijbetalen, of dat u grote bedragen terugkrijgt.

Regels afkoop lijfrente wijzigen

Hebt u een lijfrente afgekocht? Dan moest u tot en met 2014 het totaalbedrag opgeven van de betaalde premies of stortingen. Ook als de afkoopsom lager was. Dit is met terugwerkende kracht aangepast. U moet nu altijd de afkoopsom invullen.

Heffingskortingen zijn aangepast

Vanaf 2016 zijn de bedragen van alle heffingskortingen veranderd. Verder worden bepaalde heffingskortingen aangepast. 

Belastingtarieven wijzigen

De tarieven in box 1 wijzigen. De tarieven in box 2 en 3 veranderen niet. Klik hier voor de wijzigingen

Specifieke zorgkosten wijzigen

Voor de specifieke zorgkosten wijzigen de volgende regelingen:

Aantal regels rondom eigen woning verandert

De volgende regelingen die te maken hebben met de eigen woning veranderen:

Berekening belasting box 3 wordt anders vanaf 2017

U betaalt belasting over een deel van uw vermogen, de zogenoemde grondslag sparen en beleggen. Dat is de waarde van uw vermogen op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet, min uw heffingvrij vermogen

Tot en met 2016 gaan wij ervan uit dat u een voordeel van 4% hebt over uw ‘grondslag sparen en beleggen’. Over dat voordeel van 4% betaalt u 30% inkomstenbelasting. U betaalt dus 1,2% belasting over uw ‘grondslag sparen en beleggen’.

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw vermogen. Er zijn dan 3 vermogensschijven. Wij gaan ervan uit dat u meer voordeel hebt over uw vermogen als dat vermogen groter is. Bij iedere volgende vermogensschijf gebruiken wij daarom een hoger percentage om dat voordeel te berekenen.

Verder gaat het heffingvrij vermogen omhoog naar € 25.000 per persoon.

Extra verhoging heffingvrij vermogen voor ouderen vervalt in 2016

Hebt u vermogen? Dan betaalt u daar belasting over. Maar niet over uw hele vermogen. Er geldt een vrijstelling. Dat wil zeggen dat u alleen belasting betaalt over het deel van uw vermogen dat boven een bepaald bedrag uitkomt. Dit bedrag heet het heffingvrij vermogen.

Als AOW-gerechtigde kunt u tot en met 2015 recht hebben op een extra verhoging van het heffingvrij vermogen. Dit wordt ook wel de ouderentoeslag genoemd. Die extra verhoging van het heffingvrij vermogen vervalt vanaf 2016 omdat het kabinet de belastingvrijstelling voor inkomen uit vermogen voor iedereen gelijk wil trekken. Ouderen met vermogen worden voortaan dus hetzelfde behandeld als andere burgers met vermogen.

9 februari 2017

Wijzigingen Inkomstenbelasting 2015

Hoogte van uw toeslagen veranderen

Hebt u zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget? Dan kan de hoogte van uw toeslag veranderen. Meer informatie over de veranderingen vindt u bij Uw toeslagen in 2015.

Kort samengevat:

Kindgebonden budget

De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten voor uw kinderen. Dit geldt niet als u een minimuminkomen hebt.

Ook vermindert het aantal kindregelingen die ouders financieel ondersteunen. Een deel van deze ondersteuning krijgt u voortaan via het kindgebonden budget.

Bent u alleenstaande ouder, dan ontvangt u meer kindgebonden budget.

Hebt u als alleenstaande ouder een hoger inkomen, dan kunt u ook kindgebonden budget krijgen.

Hebt u een kind van 16 of 17 jaar? Dan krijgt u vanaf 1 augustus 2015 een extra bedrag aan kindgebonden budget.

Zorgtoeslag

De bijdrage van de overheid aan de kosten voor uw zorgverzekering wijzigt:

Kinderopvangtoeslag

De maximale vergoeding per uur gaat omhoog. Dit is omdat de kosten van kinderopvang zijn gestegen.

Wordt u dit jaar werkloos of stopt u met werken? Het aantal maanden waarvoor u nog recht op kinderopvangtoeslag houdt, is gewijzigd van 3 naar 6 maanden.

Huurtoeslag

De bijdrage van de overheid aan de kosten van uw huurwoning wijzigt dit jaar niet.

AOW-leeftijd gaat omhoog

De AOW-leeftijd is op 1 januari 2015 met 1 maand verhoogd naar 65 jaar en 3 maanden. Bent u geboren na 31 oktober 1949 en vóór 1 oktober 1950? Dan betaalt u in de maand dat u 65 wordt en de 2 daarop volgende maanden nog AOW-premie. De verhoging van de AOW-leeftijd kan ook gevolgen hebben voor uw heffingskortingen, zoals de (aanvullende) ouderenkorting.

Er komt een informatieverplichting voor voormalige ANBI's

Vanaf 1 januari 2015 geldt een informatieverplichting voor voormalige ANBI’s die op of na 1 januari 2013 hun ANBI-status verloren en meer dan € 25.000 vermogen hebben. Zij moeten aan ons gegevens verstrekken over schenkingen en het vermogensverloop van de instelling sinds de intrekking van de ANBI-status. De voormalige ANBI’s worden in 2015 nader geïnformeerd over de informatieverplichting.

Wlz (Wet langdurige zorg) komt in plaats van AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)

Op 1 januari 2015 vervalt de AWBZ. Vanaf dat moment geldt de Wet langdurige zorg. U betaalt daarom geen premie AWBZ meer, maar premie Wlz. 

Heffingskortingen vervallen

Een heffingskorting is een korting die u krijgt op de belasting die u moet betalen. Wordt de heffingskorting hoger, dan betaalt u minder belasting. Wordt de korting lager, dan betaalt u meer belasting.

Vanaf 1 januari 2015 vervallen de volgende heffingskortingen:

Hebt u kinderen? Misschien hebt u recht op een hoger bedrag aan kindgebonden budget of kinderbijslag.

Heffingskortingen worden aangepast

Vanaf 2015 veranderen de bedragen van de heffingskortingen. Verder zijn de volgende heffingskortingen aangepast:

Aftrek kosten levensonderhoud kinderen vervalt

Bepaalde aftrekposten verminderen uw inkomen. Door aftrekposten betaalt u minder inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

De aftrek van kosten voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar vervalt in 2015. Kan uw kind dat jonger is dan 21 jaar niet zelf in zijn levensonderhoud voorzien? En onderhoudt u dat kind? Bijvoorbeeld omdat u kinderalimentatie betaalt, of omdat u de kleding en voeding voor uw kind betaalt? Tot en met 2014 kon u onder bepaalde voorwaarden voor deze uitgaven een vast bedrag in aftrek brengen. Vanaf 1 januari 2015 kan dat niet meer.

Curator kan uitgaven aftrekken voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten

Verzorgt u in het weekend of tijdens de vakantie een ernstig gehandicapte van 21 jaar of ouder die meestal in een AWBZ-instelling verblijft? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden kosten hiervoor aftrekken. Bent u een curator voor een dergelijk ernstig gehandicapte? Dan kunt ook u vanaf 2015 deze uitgaven onder bepaalde voorwaarden aftrekken. 1 van die voorwaarden is dat u, net zoals een mentor, de persoonlijke belangen van een ernstig gehandicapte behartigt. Dan gaat het bijvoorbeeld om verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Ook vervalt de eis dat iemand zich redelijkerwijs moreel verplicht moet voelen tot het doen van deze uitgaven. 

Nieuwe regeling buitenlandse belastingplicht gaat in

Vanaf 2015 geldt de zogenoemde regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. U kunt niet meer kiezen voor behandeling als een binnenlands belastingplichtige.

Woont u in het buitenland en hebt u inkomsten of bezittingen in Nederland? Dan bent u een buitenlandse belastingplichtige. Tot en met 2014 kon u er echter ook voor kiezen om behandeld te worden alsof u een binnenlands belastingplichtige was. U maakte dan gebruik van de zogenoemde keuzeregeling. Op 1 januari 2015 vervalt deze keuzeregeling. Vanaf die datum geldt de zogenoemde regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. U moet dan aan bepaalde voorwaarden voldoen om als een binnenlands belastingplichtige behandeld te kunnen worden.

Bijtelling auto van de zaak verandert

Door wijzigingen van de CO2-grens kan uw bijtelling voor het privégebruik van de auto wijzigen.

U kunt uw levensloopregeling afkopen

Neemt u deel aan een levensloopregeling? U kunt het hele bedrag aan levenslooptegoed opnemen in 2015. U betaalt dan belasting:

Regelingen eigen woning veranderen

De volgende regelingen die te maken hebben met de eigen woning, veranderen:

Aftrek van rente restschulden eigen woning mag 15 jaar lang

Hebt u een restschuld eigen woning en mag u de rente daarover aftrekken? Dan kunt u deze rente 15 jaar lang in aftrek brengen. Tot en met 2014 gold een termijn van 10 jaar. 

Tijdelijk verruimde vrijstelling van de schenkbelasting vervalt

De schenkingsvrijstelling van maximaal € 100.000 voor de aankoop, verbouwing of aflossing van de eigen woning vervalt op 1 januari 2015. Hebt u een eigen woning in aanbouw, dan is er een tegemoetkomende regeling.

Het lage btw-tarief arbeidsloon voor renovatie en herstel woningen wordt tijdelijk verlengd

Wordt uw bestaande woning (ouder dan 2 jaar) gerenoveerd of verbouwd? Dan kunt u tot 1 juli 2015 gebruikmaken van de tijdelijke verlaging van het btw-tarief naar 6% over het arbeidsloon. Na 1 juli geldt hiervoor het oude percentage van 21. Voor de gebruikte materialen blijft u 21% btw betalen. 

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning wordt hoger

Hebt u inkomen uit werk en woning dat in de 52%-schijf valt? Dan berekenen wij de aftrekbare kosten eigen woning in 1e instantie ook tegen het vaste percentage van 52%. Vervolgens vindt een correctie plaats van de aftrekbare kosten eigen woning, maar alleen voor het deel van de aftrek dat in de 52%-schijf valt. In 2015 is deze correctie 1% van de aftrekbare kosten. In 2014 was deze correctie 0,5%. Hierover leest u meer bij Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning.

Bedragen eigenwoningforfait en woningforfait wijzigen

Hebt u een eigen woning? Dan moet u een bedrag bij uw inkomen optellen, het eigenwoningforfait. Of hebt u een bedrijf, en maakt de woning waar u in woont, deel uit van uw zakelijk vermogen? Ook dan moet u een bedrag bij uw inkomen optellen, het woningforfait. Deze bedragen veranderen in 2015.

Belastingtarieven wijzigen

De tarieven in box 1 en 2 wijzigen. Het tarief in box 3 blijf hetzelfde.

Tarief box 1

Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 4 schijven. U gaat naar verhouding meer belasting betalen als uw inkomen hoger wordt. In 2015 verandert het tarief en worden de bedragen van de schijven aangepast. 

Tarief box 2

Het tarief in box 2 is in 2014 voor uw inkomen tot € 250.000 tijdelijk verlaagd tot 22%. Vanaf 2015 is dit tarief weer 25% voor het totale inkomen in deze box.

Tarief box 3

Het tarief in box 3 blijft 30%

minimaal 4%. Tot 1 april geldt nog het tarief van 3%.

(4 februari 2015)

Wijzigingen Inkomstenbelasting 2014

Teruggaven voortaan op 1 rekeningnummer

Vanaf 1 december 2013 betaalt de belastingdienst alle teruggaven aan u op 1 rekeningnummer uit. Dat rekeningnummer moet op uw naam staan. Geld dat voor u bestemd is, kunnen ze zo voortaan alleen aan u overmaken.

Veranderingen in de toeslagen

Hebt u een zorg-, kinderopvang- of huurtoeslag? Of een kindgebonden budget?

De veranderingen hebben gevolgen voor de hoogte van uw toeslag. Uw toeslagbedrag voor 2014 vindt u vanaf 1 december 2013 bij Mijn toeslagen.

Hoogte van de belastingschijven en heffingskortingen

De belastingschijven en heffingskortingen worden in 2014 niet aangepast aan de inflatie.

Verdere afbouw uitbetaling algemene heffingskorting

In 2024 vervalt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner. Wij bouwen deze regeling daarom sinds 2009 stapsgewijs af. U krijgt hier alleen mee te maken als uw fiscale partner na 31 december 1962 is geboren. Voor 2014 is de afbouw in alle gevallen 40%. Anders dan in 2013 is er geen verschillend afbouwpercentage meer voor partners met en zonder thuiswonende kinderen.

Algemene heffingskorting inkomensafhankelijk

Vanaf 2014 wordt de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk. Mensen met een hoger inkomen krijgen daardoor minder korting op hun belasting.

Arbeidskorting hoger voor lonen tot € 40.000

De arbeidskorting voor lonen tot circa € 40.000 gaat tot 2017 stapsgewijs omhoog. In 2014 gaat deze korting omhoog met € 374. U betaalt dus minder belasting over uw loon.

Verdient u meer dan circa € 40.000? Dan wordt de arbeidskorting in 2014 lager en betaalt u dus meer belasting.

Tarief 1e schijf inkomstenbelasting omlaag

U gaat minder inkomstenbelasting betalen. Het tarief in de 1e schijf gaat in 2014 namelijk omlaag.

Ontslagvergoeding: stamrechtvrijstelling vervalt

Krijgt u in 2014 te horen dat u wordt ontslagen, dan kunt u een ontslagvergoeding niet meer onbelast omzetten in een stamrecht. Dat betekent dat u direct belasting betaalt over een ontslagvergoeding.

80%-regeling
Hebt u een stamrecht of een stamrecht-bv? Of heeft uw werkgever de ontslagvergoeding vóór 15 november 2013 overgemaakt? Dan kunt u in 2014 gebruikmaken van de zogenoemde 80%-regeling: als u het totale stamrecht in 2014 in 1 keer laat uitbetalen, is 80% van dat bedrag belast in box 1 in plaats van het volledige bedrag.

AOW-leeftijd omhoog

Per 1 januari 2014 wordt de AOW-leeftijd 65 jaar en 2 maanden. Daarnaast zijn er plannen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Het wetsvoorstel wordt in het voorjaar van 2014 ingediend.

Veranderingen hypotheekrente eigen woning

Hebt u een eigen woning, dan zijn dit de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2014:

Waardering serviceflats voor erfbelasting verandert

Bent u erfgenaam van iemand die in 2012 of 2013 is overleden en hoort de serviceflat van de overledene tot de erfenis? Vanaf 2014 mag u voor de erfbelasting uitgaan van de waarde in het economisch verkeer, als die in belangrijke mate afwijkt van de WOZ-waarde

Een serviceflat is een woning met extra voorzieningen die verplicht worden afgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld voorzieningen voor persoonlijke verzorging, zoals maaltijden en een kapper of een alarmservice.

Vrijstelling voor schenkingen omhoog

Sinds 1 oktober is de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 voor schenkingen voor de eigen woning van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar tijdelijk verruimd. Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is deze vrijstelling € 100.000. Bovendien geldt de vrijstelling voor iedere schenking die wordt gebruikt voor de eigen woning. Het hoeft dus geen schenking te zijn van een ouder aan een kind en de ontvanger hoeft niet tussen de 18 en 40 jaar te zijn.

Onder schenkingen voor de eigen woning valt sinds 1 oktober ook een schenking die bestemd is voor de aflossing van een restschuld. Deze verruiming is permanent.

Hebt u al gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 en wilt u gebruikmaken van de tijdelijke verruiming? Dan moet u het al eerder geschonken bedrag aftrekken van de verruimde vrijstelling van € 100.000.

Kijk voor meer informatie bij Tijdelijke verruiming vrijstelling schenkbelasting.

Giften aftrekbaar zonder notariële akte

U kunt vanaf 2014 periodieke giften doen met een onderhandse akte van schenking aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of aan een vereniging met ten minste 25 leden. U hoeft de gift niet meer vast te leggen in een notariële akte om voor aftrek in aanmerking te komen.

Belasting- en invorderingsrente omhoog

De belastingrente en invorderingsrente zijn per 1 april 2014 minimaal 4%. Tot 1 april geldt nog het tarief van 3%.

(13 januari 2013)

Wijzigingen Inkomstenbelasting 2013

Aftrek hypotheekrente

Scholingsuitgaven

De aftrek van scholingsuitgaven (studiekosten) wordt beperkt tot de verplichte en noodzakelijke kosten van de opleiding. Ook is het drempelbedrag verlaagd van € 500 naar € 250. De berekening van aftrekbare studiekosten voor studenten met studiefinanciering wordt eenvoudiger.

Ziektekosten

Een aantal uitgaven voor ziektekosten is in 2013 uitgesloten van de aftrek voor specifieke zorgkosten. Denk aan wijzigingen in de vergoedingen van bepaalde behandelingen, hulpmiddelen voor de mobiliteit en eigen bijdragen.

Hogere AOW-leeftijd

De aow-leeftijd is op 1 januari 2013 met 1 maand omhoog gegaan. Dit heeft fiscale gevolgen voor bijvoorbeeld uw heffingskortingen en uw inkomensvoorzieningen. Meer hierover leest u op checkuwaowleeftijd.nl.

Doorwerkbonus

De huidige doorwerkbonus voor mensen die 61 jaar of ouder zijn, vervalt. Er komt wel een ‘werkbonus’ voor mensen met een laag inkomen uit werk (tussen € 17.000 en € 33.000), lopend van uw 60e tot uw 64e.

Levensloopregeling en vitaliteitssparen

Vanaf 1 januari 2013 zou de vitaliteitsspaarregeling worden ingevoerd in plaats van de levensloopregeling. In november 2012 is besloten dat vitaliteitssparen niet wordt ingevoerd. Er is wel een overgangsregeling voor mensen met een levensloop- of spaarloonregeling.

Leeftijdsgrens extra belastingvrije schenking van 35 naar 40 jaar

Jaarlijks mag u uw kind een bedrag belastingvrij schenken. Eenmalig mag u een verhoogd bedrag belastingvrij schenken. De leeftijdsgrens voor deze eenmalig verhoogde vrijstelling is verhoogd, en geldt vanaf 1 januari 2013 voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar. Ook voor de aanvullende eenmalige verhoogde vrijstelling geldt nu een leeftijdsgrens van 40 jaar.

Maatschappelijke beleggingen

Voor maatschappelijke beleggingen, en voor durfkapitaal en culturele beleggingen vervalt de extra heffingskorting, en de vrijstelling in box 3. De heffingskorting en vrijstelling voor groene beleggingen blijft wel bestaan.

Heffingsrente wordt belastingrente

Vanaf 1 januari 2013 is de heffingsrente gewijzigd in belastingrente. De belangrijkste wijziging is de datum vanaf wanneer rente wordt berekend. Vanaf het belastingjaar 2012 berekenen wij rente vanaf 1 juli 2013, in plaats van vanaf 1 januari.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Vanaf 2013 houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw meer in. Maar hij betaalt deze bijdrage in de meeste gevallen rechtstreeks aan de Belastingdienst via een werkgeversheffing. U ontvangt daarom geen vergoeding meer voor de ingehouden bijdrage Zvw.

 

(13 januari 2013)

Wijzigingen Inkomstenbelasting 2012

Fiscaal partnerschap

Ongetrouwde samenwoners die in 2011 fiscale partners waren, zijn ook in 2012 fiscale partners als ze nog op hetzelfde adres staan ingeschreven bij de gemeente.
U bent vanaf 1 januari 2012 ook fiscale partners als u ongetrouwd samenwoont en op uw woonadres een minderjarig kind van u en/of uw partner staat ingeschreven. U bent géén fiscale partners als u met een schriftelijke overeenkomst aantoont dat sprake is van een zakelijke onderverhuursituatie.

Heffingsvrij vermogen minderjarige kinderen vervallen

De verhoging van het heffingsvrij vermogen voor minderjarige
kinderen is vervallen.

Vrijstelling spaarloon in box 3

De spaarloonregeling stopt op 1 januari 2012. U kunt uw spaarloon-tegoed belastingvrij opnemen. U kunt het tegoed ook laten staan op uw spaarloonrekening. In dat geval blijft de vrijstelling voor spaarloon in box 3 gelden. Wel wordt de vrijstelling jaarlijks verlaagd met het deel van het tegoed dat volgens de huidige regels vrijvalt na de blokkeringstermijn van 4 jaar.

Levensonderhoud kinderen

De leeftijdgrens voor aftrek kosten levensonderhoud kinderen is verlaagd. Alleen voor kinderen die jonger zijn dan 21 jaar kunnen kosten aftrekbaar zijn. Dit was 30 jaar.

Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten

De leeftijdgrens voor aftrek uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten wordt 21 jaar of ouder. Dit was 27 jaar of ouder.

Specifieke zorgkosten

Uitgaven die aftrekbaar zijn binnen de regeling ‘uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten’ komen niet (nogmaals) in aanmerking voor aftrek van specifieke zorgkosten.
Uitgaven voor sommige paramedici mag u meetellen als aftrekbare specifieke zorgkosten, zonder dat sprake is van een doorverwijzing of begeleiding door een erkend arts. Wel is een verklaring van de paramedicus vereist waarin staat dat sprake is van een medische behandeling.

Giften

Giften aan culturele instellingen mag u voor de berekening van uw aftrekpost verhogen met 25%. Deze verhoging bedraagt maximaal €1.250. Het maximaal aftrekbare bedrag van giften bedraagt 10% van uw drempelinkomen. Dit maximum wordt verhoogd met het bedrag van de verhoging voor giften aan culturele instellingen.
Verder geldt dat giften aan een steunstichting sociaal belang
behartigde instelling (SBBI) zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Voorbeelden van SBBI’s zijn muziekverenigingen, sportverenigingen, buurthuizen, ouderenverenigingen en scoutinggroepen. De regels hiervoor worden later bekend gemaakt.

Afbouwen uitbetaling algemene heffingskorting

De uitbetaling van heffingskortingen aan fiscale partners met geen of een laag inkomen wordt sinds 2009 jaarlijks verlaagd. Gezinnen met jonge kinderen en belastingplichtigen geboren vóór 1972 waren van deze verlaging uitgezonderd. Vanaf 1 januari 2012 vervalt deze uitzondering en wordt de uitbetaling jaarlijks verlaagd. Alleen als u geboren bent vóór 1 januari 1963 blijft de uitzondering bestaan.

Alleenstaandeouderkorting

Om de alleenstaandeouderkorting te krijgen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een van die voorwaarden is dat het jongste kind jonger is dan 18 jaar. Dit was jonger dan 27 jaar.

Arbeidskorting

De verhoging van de arbeidskorting voor werknemers van 57 jaar en ouder vervalt.

 

(13 januari 2013)

Wijzigingen Inkomstenbelasting 2011

Fiscaal partnerschap
Tot 1 januari 2011 kon u als ongetrouwd samenwonenden kiezen voor fiscaal partnerschap. Vanaf 2011 bent u fiscaal partner als u voldoet aan bepaalde voorwaarden. U kunt dan niet meer kiezen. U moet aan 1 of meerdere voorwaarden voldoen:

Sluit u in 2011 een notarieel samenlevingscontract, koopt u samen een woning of meldt u uw partner in 2011 aan voor uw pensioen? Dan wordt u vanaf dat moment fiscale partners. Staat u al het hele jaar samen ingeschreven op hetzelfde adres? Dan bent u heel 2011 fiscale partners.

Wat als u niet aan de voorwaarden voldoet?

Dan bent u geen fiscale partners. U mag dan bepaalde inkomsten en aftrekposten niet verdelen. Ook krijgt degene die geen of een laag inkomen heeft de algemene heffingskorting niet uitbetaald.

Bent u getrouwd of geregistreerd partner, dan verandert er niets. U bent fiscale partners.

Leeft u duurzaam gescheiden van uw echtgenoot? Tot 1 januari 2011 eindigde uw fiscaal partnerschap op het moment dat u duurzaam gescheiden ging leven. Vanaf 2011 is dit gewijzigd. U bent fiscaal partner tot het moment dat u een verzoek bij de rechter indient tot scheiding of tot scheiding van tafel en bed. Ook moet u op een ander adres ingeschreven staan bij de gemeente.

Aftrek lijfrentepremies
U kunt in 2011 alleen de premies voor lijfrente aftrekken die u in 2011 ook daadwerkelijk betaalt. Premies die u
na 31 december 2011 betaalt, zijn niet meer aftrekbaar in 2011.

1 peildatum voor box 3
In box 3 bepaalt u de waarde van uw bezittingen en schulden nog maar op 1 peildatum, namelijk 1 januari 2011.
Tot en met 2010 waren er nog 2 peildatums per jaar: 1 januari en 31 december.

Aanvullende alleenstaandeouderkorting
De alleenstaandeouderkorting en de aanvullende alleenstaandeouderkorting zijn samengevoegd tot 1 heffi ngskorting:
de alleenstaandeouderkorting.

 

(25 februari 2011)

Overname Klanten Hadders

Met ingang van 30 juli hebben wij de complete portefeuille van Hadders Administratieve Dienstverlening overgenomen. Uiteraard zullen wij de persoonlijke dienstverlening die ook bij Hadders hoog in het vaandel stond zo goed mogelijk voorzetten.

Lopende zaken zullen door ons ook zorgvuldig worden afgehandeld.

Wij heten de voormalige klanten van Hadders Administratieve Dienstverlening van harte welkom en danken Otto Hadders voor het vertrouwen dat hij in mij gesteld heeft.

(22 augustus 2009)

Belastinghulp Borger wordt Administratiehulp Emmen

Vanaf 1 september 2008 is het bedrijf verhuisd van Borger naar Emmen. Omdat ook het pakket met administratieve dienstverlening zich verbreed heeft heet Belastinghulp Borger voortaan Administratiehulp Emmen.

(1 september 2008)

 

ontworpen door R.H.G. Blaauwgeers